CZ/EN

Přednášející

Lia Ghilardi, vedoucí Noema Research and Planning, Ltd.

Lia Ghilardi vybudovala objemné portfolio kulturního plánování a projektů kulturního výzkumu v Spojeném království i jinde v Evropě. Po ukončení spolupráce s Comedia Consultancy (Charles Landry) začátkem devadesátých let, založila v roce 1999 organizaci Noema Research and Planning.


Hlavní oblastí jejího vzdělaní je urbánní sociologie (Università degli Studi di Trento, Itálie).
Na City University (Londýn) obdržela titul MA za práci „Rozdíly v kritice umění“ a na De Bono Seminars Programme (Malta) obdržela diplom za umění kreativního myšlení. Lia je čestnou výzkumnou spolupracovnicí na Oddělení mezinárodního kulturního plánování na De Montfort University (International Cultural Planning Research Unit of De Montfort University - Leicester) a vedoucí pracovnicí Modulu tvorby politiky na City University, na katedře politiky umění a managementu.
http://www.noema.org.uk/who.html

 

Colin Mercer

Colin Mercer je prvním profesorem kulturní politiky v Spojeném království a bývalým ředitelem Útvaru výzkumu pro kulturní politiku a plánování na Nottingham Trent University.
Je mezinárodně uznávaným specialistou na analýzu strategického kulturního/kreativního odvětví, dále na výzkum a rozvoj. V této oblasti pracoval jako konzultant, znalec a výzkumný ředitel po dobu téměř 20 let, a to mimo jiné v Austrálii, Spojeném království.
Je silným zastáncem nových regionálních programů v Spojeném království a Evropě. V současnosti se specializuje na mapování a plánování v kreativních a kulturních odvětvích, na indikátory kultury a na souvislosti mezí kulturním a sociálním kapitálem.


Pracoval na mapování kulturních/kreativních odvětví a na hodnoceních jejich účinků pro výbor Bathu a Severovýchodního Somersetu a pro South West Arts (Economic and Social Impact Assessment of the Arts, 1999), pro Swindon Borough Council (Swindon: Creative Town? - The Economic Significance of the Cultural and Creative Industries in Swindon, 2002) a pro Cornwall Arts Marketing (Cornwall Creative Industries Mapping and Impact Study, 2002-2003). Mimo Jihovýchodu pracoval na Kulturním auditu a strategii oblasti velkého Nottinghamu (The Greater Nottingham Area Cultural Audit and Strategy - 2001), Strategii pro kulturní regeneraci starého města Folkestonu (The Folkestone Old Town Cultural Regeneration Strategy - 2002) a na zprávě o kulturních službách pro region Essex (Essex County Council Best Value Review of Cultural Services - 2002).
http://www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=22

 

Tom Fleming, ředitel Creative Consultancy, Ltd.

Dr. Tom Fleming je konzultantem a akademikem specializujícím se na výzkum a podporu pro kulturní a kreativní odvětví na všech úrovních a na další širší problémy kultury a kreativity pro města a regiony.


Hlavní oblastí jeho zájmu jsou investice do kreativních odvětví, lokální a regionální strategie kreativních odvětví, shlukový rozvoj, detailní mapování, kulturní plánování a zřizování cílených podporných mechanismů pro sektor kreativních odvětví, který obsahuje přístupy k financování, investicím, obchodním radám, výcviku zručností a rozvoji síťových a dodavatelských řetězců.


Vedl mnoho výzkumných a strategických programů pro agentury regionálního rozvoje a pro významné státní i mezinárodní instituce. Ústředním bodem jeho výzkumů je vztah mezi kreativitou a ekonomickým rozvojem, kde kreativita může podpořit růst širokého spektra sektorů a zvýšit naděje specifických míst pro přilákání vysoko kvalifikovaných a kulturně aktivních občanů.
http://www.tfconsultancy.co.uk/

 

Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture

Je odbornicí na kulturní politiku a management umění. V letech 1993- 2003 pracovala pro Sorosovu nadaci, nejprve jako koordinátorka výtvarného programu, od roku 1996 jako vedoucí programu pro umění a kulturu. V roce 2003 založila ProCulture – výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, jehož posláním je podpora kulturní politiky v ČR se zvláštním zřetelem na informování o trendech v oblasti umění a kultury a prosazování úspěšných strategií, které napomáhají rozvoji regionů v zahraničí s cílem posilovat vnímání pozitivní role umění a kultury v ČR prostřednictvím pro-aktivní kulturní politiky.


Marta Smolíková vedla projekty Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, Analýza trhu práce sektoru kultura v ČR (2007). Působí jako hodnotitelka uměleckých projektů pro státní správu, města i soukromé nadace a je v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. V současné době se podílí na tvorbě kulturní politiky hlavního města Prahy. Vyučuje management umění (VŠUP), grantovou problematiku a od letošního roku i kulturní politiku na DAMU.


Od září 2008 vede Otevřenou společnost o.p.s., které je ProCulture součástí. Otevřená společnost realizuje programy a projekty v oblastech přispívající k budováním rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika.